• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

Vakıf Senedi

Vakıf Senedi

DÜZENLEME TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

VAKIF SENEDİ

VAKFIN ADI:

Madde 1. Bu vakıf senedinin altında adları, adresleri ve imzaları bulunan kurucular “TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI” adı altında bir vakıf kurmuşlardır. (İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 14.12.2017 tarih ve 2016/149 E.- 2017/478 K.sayılı kararı ile ek cümle) Vakfın kısa adı TÜSES’tir.

VAKFIN AMACI:

Madde 2. Vakfın amacı, demokrasinin bütün kurum ve kuralları ile işlediği sağlam temellere oturmuş, temel hak ve özgürlüklere dayalı, çağdaş nitelikli, ulusal, laik, demokratik bir sosyal hukuk devletinde insanın ve onun emeğinin en yüce değer olduğu inancının toplumda yerleştirilmesi, bireyin ve toplumun refahı, huzuru ve mutluluğunun sağlanması ile sosyal devletin ve demokrasinin geliştirilmesi amacıyla ekonomik sosyal siyasal ve kültürel araştırmalar yapmaktır.

AMACIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ:

Madde 3. Vakıf amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için;

 1. Çoğulcu katılımcı demokrasinin bugünü ve geleceği üzerinde bilimsel araştırma ve incelemeler yapar, yaptırır, bu yolla inceleme, araştırma ve çalışmaları destekler ve yayınlayabilir,

 

 1. Demokrasinin ülkemizde kökleşmesi ve sağlıklı işlemesi için çeşitli düzeylerde sosyal içerikli demokrasi eğitimi planlaması yapar, yaptırır; yapılanlara katkıda bulunur; bu çerçevede seminerler, açık oturumlar, bilimsel toplantılar, konuşmalar, geziler düzenler,

 

 1. Amaçlarına uygun her türlü bilimsel yayını yaptırır, yapar, destekler; eğitim ve yönlendirme merkezleri, enstitüler ve benzeri kuruluşlar kurabilir,

 

 1. Amaçları doğrultusunda yurt içinde ve dışında benzer amaçlı kurumlar, kuruluşlarla işbirliği yapabilir; yerli ve yabancı vakıflar, demekler, kamusal ve özel kuruluşlar, bilim kurumları ve üniversitelerle ilişki kurabilir; ortak programlar düzenleyebilir; bunlardan ayni veya nakdi yardım, bağış, bilimsel ve teknik destek ve insan gücü yardımı alabilir.

Vakfın Amacına Ulaşabilmek İçin Yapacağı İşlem ve Tasarruflar:

Madde 4. Vakfın amacına ulaşması için yasal sınırlamalar içinde ve yasalara aykırı olmamak koşuluyla; miktarı ve değeri sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz malları veya her ikisinden oluşan her çeşit mal, para veya menkul değerleri bağış, vasiyet ve diğer ölüme bağlı tasarrufları sağlar veya anlaşmalar yolu ile edinmeye, bunları satın almaya, kiralamaya, kullanmaya; edindiklerini satmaya, devretmeye, temlike, ferağa gelirlerini, karlarını almaya, harcamaya; vakfın mal varlığındaki taşınmazları veya gelirlerini kullanmaya, yatırımlara özgülemeye; vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen ya da bütünüyle özgülenmek koşuluyla yapılan bağışları vasiyet veya başkaca tasarruflarıyla edindiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetmeye; her türlü menkul değerleri, intifa senetlerini ve başkaca hisse temsil eden ekonomik değer taşıyan belge ve kağıtları almaya, satmaya, rehnetmeye, gelirlerini almaya, harcamaya; Türk ve yabancı vakıflarla anlaşmalar yapmaya, yardım almaya, bu yardımı sağlamak için görüşmeler, ön anlaşmalar yapmaya; amaçlarına harcayacağı gelirleri artırmak için ortaklıklar kurmaya, ortak olmaya, katılmaya, bu tür kuruluşlardaki gelir ve kar paylarını almaya; yatırımlarda kullanmaya, mülkiyetten gayri aynı hakları edinmeye bu hakları kullanmaya, taşınır ve taşınmaz rehni dahil her türlü teminat almaya; bunları tesise ve çözmeye; Vakfın amaçlarını sağlamak için gerektiğinde borç ve kredi almaya, bunun için taşınır veya taşınmaz mallarını rehine vermeye, bunlar üzerinde ipotekler kurmaya; vakfın amacı ile ilgili üretim ve hizmet birimlerini kurmaya, işletmeye, kiralamaya, ortak olmaya, işletilmekte olanlara katkıda bulunmaya; özetle Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi ve çalıştırılması için yararlı, gerekli, zorunlu bütün tüzel ve yasal girişimleri yapmaya; her türlü tasarrufları, işlemleri ve sözleşmeleri doğrudan ya da temsil yoluyla yapmaya Medeni Kanunun 46. maddesi gereğince izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini Medeni Kanunun 903 sayılı yasa ile değişik hükümleri ile yasaklanmış amaçlar için kullanamaz.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 5. Vakfın merkezi İstanbul'dadır. Vakıf yasal gereklerini yerine getirerek gerekli gördüğü yerlerde yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

VAKFIN MALVARLIĞI:

Madde 6. Vakıf kurucular kurulu ile genel kurul üyelerinin aşağıdaki şekilde tahsis ettikleri 65.000.000.TL(Altmışbeşmilyon TL) ile kurulmuş olup,

  5.000.000.TL'sı 

  Asaf Savaş AKAT

300.000 TL'sı 

  Öztin AKGÜÇ

250.000 TL'sı 

  Türkan AKYOL

2.500.000 TL' sı 

  E.Yaşar ALIÇLI

250.000 TL'sı 

  M. Türker ALKAN

250.000 TL'sı 

  Şahin ALPAY

250.000 TL'sı 

  Tuncay ARTUN

250.000 TL'sı 

  Abdülkadir ATEŞ

250.000 TL'sı 

  Rona AYBAY

250.000 TL'sı 

  Uğur BATMAZ

250.000 TL'sı 

  İsmail CEM

250.000 TL'sı 

  Hasan K. CEMAL

250.000 TL'sı 

  Algan HACALOĞLU

250.000 TL'sı 

  M. Ercan KARAKAŞ

250.000 TL'sı 

  İ. Yener KAYA

250.000 TL'sı 

  F. Gülten KAZGAN

250.000 TL'sı 

  Birgen KELEŞ

250.000 TL'sı 

  Yakup KEPENEK

250.000 TL'sı 

  R. Emre KONGAR

1.000.000- TL'sı 

  Tavit KÖLETAVİTOĞLU

250.000 TL'sı 

  Onur KUMBARACIBAŞI

1.000.000-TL' sı 

  M. Kemal KURDAŞ

250.000 TL'sı 

  Altan ÖYMEN

250.000 TL'sı 

  Mustafa ÖZYÜREK

300.000 TL'sı 

  Ali Gündüz PAMUK

250.000 TL'sı 

  Atilla SAV

250.000 TL'sı 

  M. Cevdet SELVİ

250.000 TL'sı 

  Münir CEYLAN

  5.000.000 TL'sı 

  Ertuğrul ÇEPNİ

250.000 TL'sı 

  Hikmet ÇETİN

  250.000 TL'sı 

  Sabahattin ÇETİN

250.000 TL'sı 

  Erol ÇEVİKÇE

30.000.000 TL'sı 

  Nizamettin ÇOBAN

250.000 TL'sı 

  Ethem ETE

250.000 TL'sı 

  Yurdakul FİNCANCIOĞLU

320.000 TL'sı 

  Nusret FİŞEK

  8.330.000 TL'sı 

  B. Korel GÖYMEN

250.000 TL'sı 

  Yiğit GÜLÖKSÜZ

250.000 TL'sı 

  Şükrü Sina GÜREL

2.000.000 TL'sı 

  Seyfettin GÜRSEL

250.000 TL'sı 

  Bozkurt GÜVENÇ

250.000 TL'sı 

  AIi Ekber GÜVENÇ

250.000 TL'sı 

  Faruk ŞEN

250.000 TL'sı 

  Enis TÜTÜNCÜ

250.000 TL'sı 

  Osman ULAGAY

250.000 TL'sı 

  Haluk ÜLMAN

250.000 TL'sı 

  Besim ÜSTÜNEL

250.000 TL'sı 

  Tolga YARMAN

Tarafından tahsis olunmak suretiyle toplam 65.000.000.(altmışbeşmilyon) TL ile kurulmuş olup amacına uygun olarak bağışlanacak ya da ölüme bağlı tasarruflarla bırakılacak her türlü taşınır veya taşınmaz mallar, nakit, her nevi kıymetli evrak, kambiyo senetleri, tahvil ve hisse senetleri, işletme iştirakleri ve benzeri değerler vakfın mal varlığını oluşturur. 

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 7. Vakfın Gelirleri:

 1. (İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 14.12.2017 tarih ve 2016/149 E. - 2017/478 K.sayılı kararı ile fıkra şu şekilde değişmiştir) Vakıf Senedi’ni imzalayan kurucuların katılım payları ve ödentileri ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yıllık üyelik aidatları,

 

 1. Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar,

 

 1. Vakıf senedinde belirtilen hizmetler karşılığı alınacak ücretler,

 

 1. Vakıf malvarlığının gelirleri, karları ve faizleri,

 

 1. Vakıf senedinde belirtilen hak ve yetkilerin kutlanılması sonucu sağlanacak gelirler,

 

 1. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden sağlanacak yardım, bağış ve katkılar,  başkaca her türlü gelirlerdir.

 

 1. Başkaca her türlü gelirlerdir.

 

 

Vakfın sağladığı gelirler ile belirli bir amaca harcanmak üzere yapılan bağışlar Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için harcanır. Cari, idari ve diğer harcamalar Vakıf gelirlerinin %20’sini aşamaz.

GENEL KURUL:

Madde 8. Genel kurul şu üyelerden oluşur:

 1. (İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 14.12.2017 tarih ve 2016/149 E. - 2017/478 K.sayılı kararı ile fıkra şu şekilde değişmiştir)  Vakıf Senedi altında imzası bulunan kurucular ile sonradan kabul edilen üyeler,

 

 1. (İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 14.12.2017 tarih ve 2016/149 E.- 2017/478 K.sayılı kararı ile fıkra şu şekilde değişmiştir) Vakfın amaçları konusundaki çalışmaları ve etkinlikleri ile tanınan ve Genel Kurulca üyeliğe kabul edilen “seçilmiş üyeler”.

 

 1. Onur üyeleri.

Onur üyeleri Vakıf Genel Kurulunca yönetim kurulunun önerdiği kimseler arasından seçilir. Onur üyeleri genel kurul görüşmelerine katılır; oy kullanamazlar.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ: 

Madde 9. Genel Kurul, Vakfın en yüksek karar organıdır. Bu nitelikle;

 1. Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçer,

 

 1. Denetleme kurulunun asil ve yedek üyelerini seçer,

 

 1. Vakıf senedinin 8. maddesinde belirtilen genel kurulun "seçilmiş üyeleri"ni belirler,

 

 1. Onur üyelerini seçer,

 

 1. (İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 14.12.2017 tarih ve 2016/149 E.- 2017/478 K.sayılı kararı ile fıkra şu şekilde değişmiştir) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan çalışma raporu, mali rapor ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

 

 1. (İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 14.12.2017 tarih ve 2016/149 E.- 2017/478 K.sayılı kararı ile fıkra şu şekilde değişmiştir) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

 

 1. Vakıf senedinde gerekli değişiklikleri yapar,

 

 1. Taşınmaz mal edinme; olanları satma; ipotek etme konusunda yönetim kuruluna yetki verir,

 

 1.  İç düzenleme ve çalışmaları yürütme bakımından gerekli tüzük, yönetmelik ve başkaca hukuk kurallarını kabul eder,

 

 1. Vakfın varlığını korumak ve amaçlarını gerçekleştirmek için yeterli çalışma ve görev yapmayan yönetim kurulu üyelerinin topluca ya da tek tek görevlerine son verebilir; gerekirse yerine seçim yapar.

 

 • (İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 14.12.2017 tarih ve 2016/149 E.- 2017/478 K.sayılı kararı ile ek fıkra) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

GENEL KURUL TOPLANTILARI:

Madde 10. (İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 14.12.2017 tarih ve 2016/149 E.- 2017/478 K.sayılı kararı ile bu bent şu şekilde değişmiştir) Genel Kurul Yönetim Kurulunun çağrısı ile her iki yılda bir Aralık ayında olağan toplantısını yapar. Çağrı üyelere gönderilecek posta, e-posta, diğer elektronik iletişim yolları, faks ile yapılır ve çağrıda toplantının gündemi, yeri ve saati bildirilir.

(İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 14.12.2017 tarih ve 2016/149 E.- 2017/478 K.sayılı kararı ile bu bent şu şekilde değişmiştir) Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya seçilmiş Denetleme Kurulu gerek gördüğü durumlarda veya üyelerin en az 1/3’ünün yazılı çağrısı her zaman olağanüstü olarak toplanabilir. Çağrı şekli ve toplantı bu maddede yazılı usuller içinde yapılır. Toplantıda sadece olağan üstü toplantı için belirlenmiş gündem görüşülür. 

 

(İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 14.12.2017 tarih ve 2016/149 E.- 2017/478 K.sayılı kararı ile bu bent şu şekilde değişmiştir). Genel Kurul üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantısında çoğunluk sağlanamazsa 7 gün sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın hazır bulunan üyelerle toplantı yapılır.

 

(İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 14.12.2017 tarih ve 2016/149 E.- 2017/478 K.sayılı kararı ile bu bent şu şekilde değişmiştir). Genel kurulca toplantıyı yönetmek üzere üyelerden bir başkan, iki de yazman seçilir.

Başkanlık kurulu çağrıya esas olan gündem uyarınca toplantıyı yönetir. Genel kurul tutanağını düzenler, imza eder.

Genel kurulda kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliğinde başkanın oyu çift sayılır.

 

 

YÖNETİM KURULU:

Madde 11. Yönetim Kurulu Vakıf Genel Kurulunca iki yıl süreyle görev yapmak üzere Vakıf üyeleri arasından seçilen Dokuz Asil ve  Beş Yedek üyeden oluşur. Asil üyelerin ikisi genel kurul üyeleri dışından da olabilir.

Yönetim kurulunda boşalma olduğunda yedek üyeler oy sırasına göre çağrılır. Bu yolla göreve gelen yedek üye yerine geldiği üyenin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu iş bölümü yaparak kendi içinden bir Başkan, bir Genel Sekreter, bir Sayman üye seçer.

Kurul, üye tam sayısı çoğunluğu ile toplanır. Katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Kararlar karar defterine yazılarak imza edilir. Karşı görüşte olan üyeler karşı görüşlerini belirterek imza ederler.

Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır Başkan gerekli durumlarda üç gün önceden duyuru yaparak kurulu her zaman toplantıya çağırabilir. Üyelerin üçte biri de yazıyla başvurarak başkandan kurulu toplantıya çağırmasını isteyebilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

Madde 12. Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Vakfın amaçları doğrultusunda her türlü çalışmaları yapmak,

 

 1. Genel Kurul kararlarını uygulamak,

 

 1. Vakfın mallarını yönetmek, mal ve gelirlerini artırmak için gerekli önlemleri almak, girişimlerde bulunmak,

 

 1. Vakfı temsil etmek, (İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 14.12.2017 tarih ve 2016/149 E.- 2017/478 K.sayılı kararı ile ek cümle) Vakıf; Başkan, Genel Sekreter ve Sayman’dan en ikisinin Vakıf unvanı altına atacakları ortak imzaları ile temsil ve ilzam olunur,

 

 1. Vakıfla ilgili her türlü harcamaları yapmak, ödeme usullerini belirlemek,

 

 1. Vakfın yönetim organı olarak doğrudan genel kurula ait görev ve yetkiler dışındaki her türlü işlem ve tasarrufları yapmak, yetkileri kullanmak,

 

 1. Vakıfta çalışacak sürekli ya da geçici görevlileri atamak; ücretlerini görev yetki ve sorumluluklarını belirlemek; bu kişilerle gerekli sözleşmeleri yapmak,

 

 1.  Vakıf çalışmalarının gerektirdiği yönetmelikleri çıkarmak, uygulamak,

 

 1. Vakıf senedinde ve yasalarda belirtilen başkaca görevleri yapmak, yetkileri kullanmak.

Yönetim kurulu üyeliği ücretsizdir. Ancak üyelere zorunlu konaklama ve yol giderleri ödenir. Yönetim kurulu üyelerine meslek çalışması niteliğinde özel görev verilirse bu hizmet karşılığı ücret ödenebilir.

Siyasal partilerin merkez yönetim organları üyeliği ile yönetim kurulu üyeliği bağdaşmaz. İki görevin birleşmesi halinde ilgili onbeş gün içinde iki görevden birini seçer, öteki görevden çekilir.

DENETLEME KURULU:

Madde 13. (İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 14.12.2017 tarih ve 2016/149 E.- 2017/478 K.sayılı kararı ile maddenin tamamı değişmiştir) Denetleme kurulu Genel Kurul üyeleri arasından Genel Kurulca seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Kurul arasından birini başkan seçer.  Denetleme kurulunun görev süresi iki yıldır. Denetçilere ücret ödenmez; ancak zorunlu konaklama ve yol giderleri ödenir. Asıl üyelikte boşalma olduğunda yerine oy alma sırasına göre yedek üye göreve çağrılır. Yedek üye yerine geldiği üyenin süresini tamamlar.

Ayrıca Yönetim Kurulunun talebi üzerine İç Denetimi; Bağımsız Denetim Kuruluşu, Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler de yapabilir.

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ: 

Madde 14. Denetleme Kurulu Vakfın yönetim ve işletmesi ile ilgili bütün işlemleri denetler; defter, kayıt ve belgeleri inceler; hesap dönemi itibariyle hazırlayacağı raporu genel kurula sunar.

Denetçiler birlikte veya teker teker her üç ayda bir Vakfın gelir giderini, evrak, defter ve belgelerini inceler; gerekli durumlarda görüş, öneri ve uyarılarını bir raporla Yönetim Kuruluna iletir. Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

VAKIF MÜDÜRÜ:

Madde 15. Vakfın yönetimi ve işlerinin yürütülmesi Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmelik ve kurallara göre yapılır. Yönetim işlerini kurul adına yürütmek ve düzenlemek için bir Vakıf Müdürü atanabilir.

VAKIF MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ:

Madde 16. Vakıf Müdürü Yönetim Kurulunun kararlarını yürütür, uygulamaları sağlar. Bunlardan ötürü yönetim kuruluna karşı sorumludur. Kurula bağlı olarak çalışır. Kurulca verilen görevleri yapar, yetkileri kullanır, kurul toplantılarına katılır; ancak oy hakkı yoktur.

VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ:

Madde 17. Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulunun veya Genel Kurul üyelerinin 1/3'nün önerisi ve Genel Kurul toplantısına katılanların 2/3 oyu ile gerçekleştirilir.

VAKFIN FESHİ VE TASFİYESİ:

Madde 18. Vakıf senedinde belirtilen amaçların gerçekleşmesine eylemli ya da yasal olanak kalmaması durumunda Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel Kurulca feshe ve malların tasfiyesine karar verilir. Bu karar için Genel Kurul üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu gereklidir. Bu durumda Vakfın malları tasfiye yöntemi ile belirlenir. Vakfın mal varlığının aynı veya benzer amaçlarla kurulmuş bir başka vakfa devredilmesine karar verilebilir.

DEĞİŞİK HÜKÜMLERİ:

Madde 19. Vakıf Medeni Kanunun 903 sayılı Yasa ile değişik hükümleri gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetimine bağlıdır.

Madde 20. Vakıf senedinde belirtilmeyen ve düzenlenmemiş konularda yasa hükümleri ve ilgili hukuk kuralları uygulanır.

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

Geçici Madde 1. Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda adı ve adresleri belirtilen kişiler geçici Yönetim Kurulu olarak seçilmişlerdir.

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

B. KOREL GÖYMEN

MUSTAFA ÖZYÜREK

RONA AYBAY

BOZKURT GÜVENÇ

R. EMRE KONGAR

ALGAN HACALOĞLU

M.TÜRKER ALKAN

YENER KAYA

YURDAKUL FİNCANCIOĞLU

N.TOLGAY ARMAN

BESİM ÜSTÜNEL

 

E.YAŞAR ALİÇLİ

 

TUNCAY ARTUN

 

YİĞİT GÜLÖKSÜZ

 

 Geçici Madde 2. Genel Kurul ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda ad ve adresleri yazılı kişiler geçici Denetleme Kurulu olarak seçilmişlerdir.

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

ŞAHİN ALPAY

NİZAMETTİN ÇOBAN

F. GÜLTEN KAZGAN

ŞÜKRÜ SAMİ GÜLER

ÖZTİN AKGÜÇ

ETHEM ETE

 

Geçici Madde 3. Vakfın tescili için mahkemeye başvurmak ve kuruluşla ilgili diğer işlemleri yürütmek, resmi ve özel kişiler önünde temsile; gerektiğinde Vakıf senedinde yararlı ve gerekli düzeltme ve değişiklikleri yapmaya, kurucuları temsilen imzalamaya, vekil olarak işleri sonuçlandırmaya B. Korel GÖYMEN ve Rona AYBAY münferiden ve birlikte hareket etmeye yetkili kılınmıştır.

 Geçici Madde 4. İlk olağan Genel Kurul toplantısı Aralık 1989’da yapılacaktır.

VAKIF KURUCULARI

Asaf Savaş Akad

Hikmet Çetin

M.Türker Alkan

Yurdakul Fincancıoğlu

Rona Aybay

Yiğit Gülöksüz

F.Gülten Kazgan

Bozkurt Güvenç

M.Kemal Kurdaş

Besim Üstünel

Ali Gündüz Pamuk

Öztin Akgüç

Türkan Akyol

Cemal Ekber Güvenç

Onur Kumbaracıbaşı

Emre Kongar

Osman Ulagay

E.Yaşar Alıçlı

Münir Ceylan

Tuncay Artun

Ethem Ete

İ. Yener Kaya

Şahin Alpay

Tavit Köletavitoğlu

Uğur Batmaz

Mustafa Özyürek

Yakup Kepenek

Ertuğrul Çepni

Altan Öymen

Nizamettin Çoban

Atilla Sav

B. Korel Göymen

Erol Çevikçe

Seyfettin Gürsel

Nusret Fişek

Haluk Ülman

Şükrü Sina Gürel

İsmail Cem

Algan Hacaloğlu

Birgen Keleş

Tolga Yarman

Enis Tütüncü

Abdülkadir Ateş

Sabahattin Çetin

M. Cevdet Selvi

Mehmet Ercan Karakaş

Hasan Kaya

Mehmet Faruk Şen